Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

Hittan anyagok

 
Letölthető anyagok / linkek
Tanév választás: 2011/2012
 
Cím Tanár Évf. Téma Üzenet Dátum
Feladatok_Feltámadás
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.05.24.
Feladatok_Mennybemenetel és Pünkösd
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.05.24.
Feladatok_Összefoglalás_Evangéliumok
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.05.24.
Feladatok_Passió
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.05.24.
Böjtről_ferences hírlevél
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.03.28.
Nem keresztény történetírók Jézusról
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.03.28.
Összefoglaló feladatok_Királyok, papok, próféták; zsoltárok
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.03.23.
Papok és leviták
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.03.08.
dolgozattémák_3
Be kell jelentkezni!

Moór István12.'17.02.14.
reflexió világvallásokra (linoit)
Be kell jelentkezni!

Moór István12.'17.02.14.
Feladatok_manna
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.01.25.
Mózes történetének kezdetei
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'17.01.03.
Feladatok_Ábrahám
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.11.23.
Feladatok_bevezetés_őstörténet
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.11.15.
Feladatok_bűnbeesés
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.10.26.
Feladatok_Káin és Ábel
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.10.26.
Dei Verbum a Szentírásról
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.09.19.
Hodász András atya blogbejegyzése
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.09.19.
Katekizmus a kinyilatkoztatásról
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.09.19.
A Szentháromságból írandó dolgozat kérdései válaszokkal a 11. A részére
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt11.'16.05.09.
A Szentháromságból írandó dolgozat kérdései válaszokkal a 11. B részére
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt11.'16.05.09.
Kérdések a tékozló fiúról szóló példabeszédhez
Be kell jelentkezni!

Moór István8.'16.05.09.
A Nikaiai Zsinat előtti krisztológiákról kicsit bővebben
Kovács Zsolt11.A Magyar Katolikus Lexikon szócikkei.'16.05.04.
A Szentháromságról általában
Kovács Zsolt11.Néhány modell és elképzelés a Szentháromságról.'16.05.04.
A világ teremtése.
Kovács Zsolt11.Szempontok a világ teremtését leíró bibliai elbeszélések értelmezéséhez.'16.05.04.
Dolgozat kérdések 11. / A
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt11.'16.05.04.
Dolgozat kérdések 11. / B
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt11.'16.05.04.
Jézus "valóságos Isten és valóságos ember"
Kovács Zsolt11.A Kalkedoni Zsinat (451.) és előzményei.'16.05.04.
Jézus istenségét megvalló újszövetségi himnuszok
Kovács Zsolt11.Részletek Szent Pálnak a Filippiekhez és Timóteushoz írt leveleiből.'16.05.04.
Jézus Krisztus istenségébe vetett hit bibliai alapjai
Kovács Zsolt11.Megalapozott volt-e Jézus követőinek a Jézus istenségébe vetett hite?'16.05.04.
Jézus mint a messiási várakozások beteljesítője
Kovács Zsolt11.Mennyiben mondhatjuk, hogy Jézus személye megfelelt az ószövetségi várakozásoknak?'16.05.04.
Krisztológiai elképzelések a Nikaiai Zsinatig
Kovács Zsolt11.Nagyon rövid összefoglalások.'16.05.04.
Szent János és Szent Pál szövegrészek a Szentlélekről és gyümölcseiről.
Kovács Zsolt11.Részletek "Jézus búcsúbeszédéből" (János evangéliuma) és a Szent Pálnak a Galatákhoz írt leveléből.'16.05.04.
A bibliai teremtéstörténetek szövege
Kovács Zsolt11.'16.05.03.
A megváltás reménye az ószövetségben
Kovács Zsolt11.A messiásvárásnak a történelemben történő változásait bemutató nagyon elnagyolt vázlat.'16.05.03.
A teremtéssel kapcsolatos további kérdések.
Kovács Zsolt11.'16.05.03.
Az ember bűne
Kovács Zsolt11.A bűnbeesés bibliai története és az "áteredő bűn".'16.05.03.
Az ember teremtése
Kovács Zsolt11.Az ember teremtéséről szóló bibliai elbeszélések tanítása.'16.05.03.
Szent Ágoston a "rosszról"
Kovács Zsolt11.'16.05.03.
Szövegek az áteredő bűnről
Kovács Zsolt11.A bűnbeesés bibliai elbeszélése. Szent Pál a bűn és a megváltás kapcsolatáról. Szent Ágoston az áteredő bűnről.'16.05.03.
Jean-Michel Maldamé: Ősrobbanás és teremtés
Kovács Zsolt11.A francia domonkos teológus (a Pápai Tudományos Akadémia tagja) cikke alaposan és érthetően mutatja be, hogyan gondolkozhatunk a tudományos elméletek és a bibliai tanítás viszonyáról.'16.02.03.
A "Biblia istenképe(i)".
Kovács Zsolt11.Mit tanít az Ó- és az Újszövetség általában az Istenről?'16.01.07.
Az Újszövetség istenképe.
Kovács Zsolt11.Néhány szövegrész Jézus és a korai egyház Istenről szóló tanításának szemléltetéséhez.'16.01.07.
Istenérvek
Kovács Zsolt11.Canterburyi Szent Anzelm ontológiai istenérve, Aquinói Szent Tamás öt útja, Kant morális érvelése Isten létezése mellett és Pascal "fogadása".'16.01.07.
Kérdések az Istenről szóló beszéd lehetőségével kapcsolatban.
Kovács Zsolt11.Szemelvények (Jean-Luc Marion, Pszeudo Dionüsziosz Areopagitész, KEK).'16.01.07.
Kérdések az Istenről szóló beszéd lehetőségével kapcsolatban.
Kovács Zsolt11.A probléma vázlatos áttekintése.'16.01.07.
Mit jelent az, hogy az Isten szeretet?
Kovács Zsolt11.Néhány adalék a kérdés végiggondolásához.'16.01.07.
A "kinyilatkoztatás"
Kovács Zsolt11.A kinyilatkoztatás fogalma, formái, forrásai stb.'15.11.09.
A "történeti Jézus"
Kovács Zsolt11.A Jézus életére vonatkozó történeti kutatások néhány kérdése és eredménye.'15.11.09.
A hit értelmezési az Egyházban.
Kovács Zsolt11.A hit megértésének változásai az Egyház történetében.'15.11.09.
A hit meghatározásai.
Kovács Zsolt11.A hit fogalmának értelmezései az Egyház történetében.'15.11.09.
A sugalmazásról.
Kovács Zsolt11.A sugalmazás klasszikus ás modern modelljei.'15.11.09.
A Szentírás
Kovács Zsolt11.A Biblia jellemzői - különös tekintettel a sugalmazottságra.'15.11.09.
A teológiáról.
Kovács Zsolt11.Részlet Jelenits tanár úr tankönyvéből.'15.11.09.
Adalékok a kinyilatkoztatás témájához.
Kovács Zsolt11.A kinyilatkoztatás modelljei és forrásai.'15.11.09.
Az ateizmus
Kovács Zsolt11.A modern ateizmus jellemzése.'15.11.09.
Hit és tudás.
Kovács Zsolt11.A hit és az értelem kapcsolatának lehetséges megközelítései (röviden).'15.11.09.
Jézus életének négy "témaköre"
Kovács Zsolt11.Joachim Gnilka "A názáreti Jézus. Üzenet és történelem" című könyvének néhány gondolata.'15.11.09.
Mi a hit?
Kovács Zsolt11.A hit fogalmának rövid vizsgálata.'15.11.09.
Szemelvények a hit és viszonyához
Kovács Zsolt11.Példa két ellentétes véleményre (Rudolf Carnap és II. János Pál).'15.11.09.
Szemelvények a teológia meghatározásához.
Kovács Zsolt11.Aquinói Szent Tamás OP (XIII. sz.) és Alszeghy Zoltán SJ (XX. sz.) a teológiáról.'15.11.09.
János evangélista "tanúsága" Jézusról: a "Prológus"
Kovács Zsolt8.János evangéliuma Prológusának vázlatos elemzése'14.06.03.
Jézus szenvedése, halála és feltámadása
Kovács Zsolt8.Néhány "epizód". és azok jelentősége Jézus földi életének utolsó napjaiból.'14.06.03.
A "hegyi beszéd"
Kovács Zsolt8.A hegyi beszed egy-két szakaszának bemutatása.'14.05.27.
Jézus tanítása az "Isten Orzágáról"
Kovács Zsolt8.Néhány adalék ahhoz, hogy mit tanított Jézus az Isten Országáról...'14.05.27.
Jézus tanítása(i) az irgalomról és a megbocsátásról
Kovács Zsolt8.A diákon olyan szövegek elemzése található, amelyekben Jézus tanításának legfontosabb "tartalmáról", az irgalomról beszél.'14.05.27.
A 23. és a 130. zsoltár
Kovács Zsolt8.A 23. és a 130. zsoltár szövege a feldolgozást segítő kérdésekkel.'14.02.28.
A hellén kor összefoglalása
Kovács Zsolt8.A júdeai hellenizmussal kapcsolatos összefoglaló feladatok megoldásai.'14.02.23.
A hellén kor története és irodalma általában
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt8.Történeti és irodalmi bevezetés a bibliai hellén korhoz'14.01.28.
A perzsa kor bölcsességi és lírai irodalma
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt8.A megszemélyesített Bölcsesség, a gondviselés rendeléseit elfogadó Jób és az Énekek éneke mint az Úr és a választott nép viszonyának allegóriája.'14.01.20.
A perzsa kor prófétai irodalmához
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt8.Malakiás jövendölése az Úr napjáról és Joel szavai a Lélek kiáradásáról.'14.01.20.
Bevezetés a perzsa korhoz
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt8.A perzsa kor történetének és irodalmának rövid összefoglalása, jellemzése.'14.01.20.
Az Ószövetség népének vázlatos története
Kovács Zsolt8.Izrael történetének tizennégy megtanulandó időszaka, eseménye.'13.09.05.
A II. Vatikáni Zsinat
Kovács Zsolt11.A zsinat előzményei, története és jelentősége dióhéjban.'13.06.03.
A pápaság
Kovács Zsolt11.Primátus, keleti egyházszakadás, Pápai Állam, Vatikánvárosi Állam, Szentszék'13.05.31.
Az Egyház "ideológiai harcai"
Kovács Zsolt11.Azoknak a tanoknak a bemutatása, amelyek kihívást jelentettek az Egyház számára - az Egyház "válaszai" ezekre a kihívásokra.'13.05.31.
Az iszlám
Kovács Zsolt11.Az iszlám vázlatos története kialakulásának körülményeitől kezdve mai térhódításáig - különös tekintettel Mohamed működésére, valamint egy rövid értékeléssel kiegészítve.'13.05.31.
Kisegyhházak
Kovács Zsolt11.A jelentősebb protestáns eredetű "szabadegyházak", "vallási mozgalmak" és szekták.'13.05.31.
Pápaválasztás
Kovács Zsolt11.A pápaválasztás története és folyamata.'13.05.31.
Szabadkőművesség
Kovács Zsolt11.A szabadkőművesség kialakulása, céljai és értékelése (az Egyháznak a szabadkőművességhez való viszonya).'13.05.31.
A - nyugati - szerzetesség története
Kovács Zsolt11.A szerzetesség eszményének és formáinak kialakulása, valamint története a kezdetektől a kolduló rendekig.'13.05.29.
Újszövetségi bevezető
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.szün-opszisz'13.04.23.
Perzsa és hellén kor
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.http://prezi.com/vqydvyqdizlv/perzsa-es-hellen-kor/'13.02.26.
A kereszténység hivatalos vallássá válásának folyamata
Kovács Zsolt11.A "konstantini fordulat" és ami az után következett.'13.02.14.
Ókori hitviták
Kovács Zsolt11.A "keresztény titok" kifejezésének letisztulása az Isten egységével, a Szentháromsággal és a Jézus Krisztus személyével kapcsolatos - ókori - "viták" során.'13.02.14.
Az első keresztény missziók
Kovács Zsolt11.Szent Pál tevékenysége és a "pogánykersztény" közösségek létrejötte a "Jeruzsálemi Zsinat" után.'13.01.17.
Korai egyház
Kovács Zsolt11.Az első keresztény közösségek - különös tekintettel a jeruzsálemi egyházra.'13.01.17.
Weöres Sándor
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.; szülők'13.01.07.
A babiloni fogság
Kovács Zsolt11.A babiloni fogság: események és értelmezések. A fogság hatásai a társadalomra, a vallásgyakorlatra és a teológiai gondolkozásra.'12.12.01.
A hellenizmus Júdában
Kovács Zsolt11.Júda hellenizálása. A Makkabeusok korának társadalma és vallási élete. Az apokaliptikus irodalom.'12.12.01.
A honfoglalás és a bírák kora
Kovács Zsolt11.Az izraelita honfoglalás társadalmi háttere. A bírák korának rövid társadalmi és vallási jellemzése.'12.12.01.
A perzsa uralom
Kovács Zsolt11.A perzsa hódítás politikai és vallási következményei. Teológiai fejlemények: szegény-vallásosság és papi törvények.'12.12.01.
Az izraeli királyság két részre szakadása; a két királyság története (586-ig)
Kovács Zsolt11.Júda és Izrael különválása, a két királyság társadalmi-vallási jellemzése. Izrael bukása (722). Júda: Józija reformjai és a deuteronomium.'12.12.01.
Az izraelita királyság kezdetei
Kovács Zsolt11.Saul, Dávid és Salamon tevékenysége. A királyok és a királyság korabeli értékelése (kritikája).'12.12.01.
Palesztina Jézus korába
Kovács Zsolt11.A Jézus korabeli zsidóság vallási csoportjai és a messiással kapcsolatos nézetei. A diaszpórák helyzete az "ezredfordulón".'12.12.01.
A kivonulás és a pusztai vándorlás
Kovács Zsolt11.Az Egyiptomból történt szabadulás és a sínaii tartózkodás eseményei, teológiai értelmezésük - különös tekintetettel Isten nevének kinyilatkoztatására és a Törvényre.'12.10.18.
Izrael történelem előtti kora - általában
Kovács Zsolt11.Izrael történetének első néhány százada dióhéjban - néhány "módszertani" problémával kiegészítve.'12.10.18.
Pátriárkák kora
Kovács Zsolt11.A pátriárkák történetének vázlatos összefoglalása, és "hitüknek" bemutatása.'12.10.18.
Az Emberfia Dániel könyvében és a Jelenések könyvében
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.; szülőkElsősorban a szülők részére ajánlom Valaczka János Pál piarista rövid írását. Érdeklődőbb diákok is haszonnal olvashatják.'12.03.20.
HF +
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8."Vétkeztünk és elpártoltunk tőled, gonoszságra vetemedtünk, és parancsaidra nem ügyeltünk. Lelkiismeretünkkel szembeszegülve nem azt tettük, amit parancsoltál, hogy jó legyen sorunk." (Dán 3,29-30)'12.03.20.
Házi feladat
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8."Tudjátok, hogy ugyanez a szenvedés vár testvéreitekre is, akik ezen a világon vannak" (1Pt 5,9)'12.03.12.
Psalmus Hungaricus
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.'12.03.07.
Próféták aranykora
Be kell jelentkezni!

Molnár Lehel8.'12.02.19.
Vorgrimler: A Tárgyiasító Isten-szemlélet kritikája
Zsódi Viktor Sch. P.7-12.; szülőkHerbert Vorgrimler: Isten mint "abszolút titok" Forrás: a kölni Karl Rahner Akadémia (Jabachstraße 4-8, D-50676 Köln) előadásai: www.karl-rahner-akademie.de. A szerző az egyik legismertebb német teológus, a Münsteri Egyetem professor emeritusa.'11.04.22.
Lelkigyakorlatok a hétköznapokban
Zsódi Viktor Sch. P.7-12.; szülőkAkit életkörülményei akadályoznak abban, hogy lelkigyakorlatra, de azt vállalni tudja, hogy naponta imádságra fordít bizonyos időt, az mindennapi élete keretei között is végezhet lelkigyakorlatot.'11.03.03.
Nagyböjti készület
Zsódi Viktor Sch. P.7-12.; szülőkNAGYBÖJTI KÉSZÜLET – a Családok évében – 2011 Országúti Ferences Plébánia http://www.orszagutiferencesek.hu/'11.03.03.