Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

LELKI ÉLET

Lelki élet :

Imák, elmélkedések

 

 


Reggeli ima
Uram, Istenem!
Tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal;
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
a Világosság fia!
Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!
Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel!
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.
Reggeli ima
Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védon óvja meg: a hívságot ne lássa meg!

Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden doreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hosi fék,

hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök idokön át! Ámen.
Tégy a béke eszközévé...
Uram,
tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek.
Csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

(Assisi Szent Ferenc)
Dsida Jenő: A gyöngék imája
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.
Tanítás előtti ima
Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
Tanítás utáni ima
Urunk, Jézus Krisztus,
te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk toled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek,
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk
most és mindörökké! Ámen.
Önmagammal ha küzködöm
Nagyon félek, Uram, attól, hogy elveszítelek,
bár tudom, hogy megtalálsz,
kezedben tartasz akkor is,
ha én ezt nem akarom és tiltakozom ellene.

Uram, mit tegyek ezekkel az ellentétekkel?

Könyörgöm, ajándékozz meg csekélyke magammal engem

Istenem, hálát adok azért, hogy Te velem vagy,
pedig rengeteget kértelek, hogy ne gyere utánam.

Uram, tégy velem valamit,
mert én nem tudom, mit kezdjek magammal.
Szalézi Szent Ferenc: Miért aggódsz?
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettol fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívébol
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szereto irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égbol jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Esti ima – 1.

Himnusz

Immár a nap leáldozott, Teremtonk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, orizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midon új napra ébredünk!

Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk töro rút éjhomályt világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

Lelkiismeretvizsgálat

• Hálát adok az Úristennek mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem volt.

• Bocsánatot kérek, ha hibát, bunt követtem el gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással.

Záró imádság

Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Kérlek, add, hogy úgy tudjam oket elfogadni és szeretni, ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül.

Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak, és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Ámen.

Esti ima – 2.

Urunk, fölséges Isten,
egyedül Te vagy halhatatlan,
és fényességed alkonyt nem ismer.

A mi napunkra éjszaka borul:
maradj velünk irgalmas szereteteddel!

Eléd emelem az elmúlt napot,
amit csak tettem: jót és rosszat is.
A jót Neked köszönöm,
a rosszat szívből bánni akarom előtted.

Fogadj el, és ismerj magadénak!

(lelkiismeretvizsgálat)

Atyám, a szívem vádol engem,
de Te nagyobb vagy a szívemnél.
Nem mentegetőzöm: Te mindent tudsz,
és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem.

Áldd meg általa az egész emberiséget,
és vezesd Országodba!
Viseld gondját minden szükségében
népünknek, hazánknak!
Légy távollévő testvéreinknek oltalmazója,
a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat
Krisztus Urunk által. Ámen.

Szent-Gály Kata: Kegyelem

Te soha többé nem leszel nyugodt
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
mert beléd hullott az Isten vetése,
és azt kitépni nem lehet,
- vagy nem mered,
mert érzed hogy éned jobbik része.

Azt megteheted, hogy soha nem
kapálod,
hogy letaposod a kihajtó ágot,
hogy nem öntözöd,
hogy szinte gyűlölöd,
- de Harmat is van,
és akaratlan meglep.

És valahogyan elindul benned
egy gondolat, egy szó, egy jóbarát, egy semmi -
s amit már kezdtél elfeledni
vagy letagadni: duzzad, újra él.
A gyökér,
a mag,
beléd szövődik és szállá fakad
és vakmerő kalandra bátorít:
kilépni önmagadból,
az átlagosból,
komolyan venni azt, amit hiszel.
Tulajdonképpen mért nem kezded el?

Wayne McCarty: Így hát az Isten megalkotta a földművest

Isten azt mondta: ,,Kell nekem, aki pirkadat előtt felkel, megfeji a teheneket, egész nap dolgozik a földeken, ismét megfeji a teheneket, megvacsorázik, aztán bemegy a városba, és ottmarad éjfélig az iskolaszék ülésén.” - Így tehát Isten megalkotta a földművest.

,,Szükségem van valakire, akinek a karja elég eros, hogy megbirkózzék a fiatal bikával, mégis elég lágy, hogy ölében vigye az unokáját. Valaki, aki hívja a disznókat, megfékezi a zabolátlan gépet, éhesen jön haza, várnia kell az ebédre, míg a felesége megvendégeli a látogatóba érkezett vendégeket, és aztán azt mondja a vendégeknek, hogy szívesen látja őket és őszintén így is gondolja.” - Így aztán Isten megalkotta a földművest.

Isten mondta: ,,Kell nekem valaki, aki egész éjjel fenn van egy újszülött csikóval és nézi, amint meghal, aztán megtörli a szemét és mondja: »talán jövőre«. Kell nekem valaki, aki ki tud faragni egy fejszenyelet a datolyahajtásból, megpatkolja a lovat a kocsikerékdarabbal, aki hámot tud készíteni huzalból, megtölti a zsákokat és sáros cipőjét lekaparja. Valaki, aki a tavaszi munkánál és betakarításkor a 40 órás munkahetét már kedd éjfélkor befejezi, és aztán, bár a traktortól fájnak tagjai, hozzátesz még 72 órát.” - Így tehát Isten megalkotta a földművest.

Istennek kellett valaki, aki kétszeres sebességgel hajt az úton, hogy a szénát biztonságba tegye az eső közeledtével, és mégis megáll a mező közepén és rohan segíteni, ha látja szomszédja égő házának első füstjeit. - Így tehát Isten megalkotta a földművest.

Isten mondta: ,,Kell nekem valaki, aki elég eros, hogy a fákat félretolja, felemelje a bálákat, mégis elég gyengéd, hogy megellesse a bárányokat, elválassza a szopós malacot, gondozza a rózsaszín pihéjű jércéket, aki megállítja a kaszáját egy óra hosszat, hogy sínbe tegye egy rétipipis törött lábát.”

Olyan valaki kellett, aki mélyen szánt és egyenesen, a sarkot nem vágja le. Valaki, aki vet és gyomlál, etet, tenyészt, tilol, boronál és szánt és ültet, összekötözi a gyapjút, leszuri a tejet, feltölti az önetetőt, és a nehéz munkával töltött hetet 5 mérföldes úttal fejezi be, templomba menve. Valaki, aki összeköti a családot a mindenben való osztozás szelíd-erős kötelékével, aki nevet és gondtól sóhajt, és aztán nevető szemmel válaszol a kérdésekre, mikor fia azt mondja, hogy úgy akar élni, mint az Apja.

Így alkotta meg tehát Isten a Földművest...

 

Frank Otlaw: Ügyelj gondolataidra
ÜGYELJ GONDOLATAIDRA,
mert azok szabják meg
SZAVAID,
ÜGYELJ SZAVAIDRA,
mert azok szabják meg
TETTEID,
ÜGYELJ TETTEIDRE,
mert azok szabják meg
SZOKÁSAID,
ÜGYELJ SZOKÁSAIDRA,
mert azok szabják meg
JELLEMED,
ÜGYELJ JELLEMEDRE,
mert az szabja meg
SORSODAT.